Korjaus- ja maalauspalvelut

Rappuskorjaukset

Beto­ni­por­taat ja ‑tasot ovat alt­tii­na koval­le kulu­tuk­sel­le. Ne ovat kas­tues­saan ja jää­tyes­sään erit­täin liuk­kai­ta. Tal­vi­kun­nos­sa­pi­to osal­taan voi vau­rioit­taa pin­to­ja. Suo­sit­te­lem­me tähän esi­mer­kik­si Ston pin­noi­tus­rat­kai­su­ja.

Parveke- ja betonikorjaukset

Kos­teus­ra­si­tus, teräs­kor­roo­sio ja beto­nin rapau­tu­mi­nen aiheut­ta­vat huol­to- ja kor­jaus­tar­vet­ta teräs­be­to­ni­ra­ken­teis­sa. Pro­ses­sia ei voi­da koko­naan estää, mut­ta oikea-aikai­sel­la suo­jauk­sel­la voi­daan käyt­töi­kää piden­tää ja suo­ja­ta beto­ni­ra­ken­net­ta, sääs­täen kor­jaus­kus­tan­nuk­sia. Mene­tel­mä­nä suo­sit­te­lem­me esi­mer­kik­si Ston perin­tei­nen beto­nin­kor­jaus­me­ne­tel­mä.

Betonilattioiden epoksipinnoitus

Käsit­te­le­mät­tö­mäl­le beto­ni­lat­tial­le on luon­teen­omais­ta, että sii­nä käyt­tö­ra­si­tuk­ses­ta ja ‑olo­suh­teis­ta riip­puen saat­taa ilme­tä ongel­mia. Jot­ta näil­tä väl­tyt­täi­siin, on beto­ni­lat­tia syy­tä käsi­tel­lä kysees­sä ole­vaan tapauk­seen sopi­val­la pinnoiteyhdistelmällä.

Tasoite- ja maalaustyöt

Onnis­tu­nut pin­ta­kä­sit­te­ly vaa­tii tar­kan poh­ja­työn. Ennen maa­laus­työ­tä pin­nat tasoi­te­taan huo­lel­li­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si. Tasoi­te- ja maa­laus­työt suo­ri­tam­me kai­kil­le kodin pin­noil­le­si, sisäl­le ja ulos kui­viin sekä kos­tei­siin tiloihin.

Julkisivumaalaukset

Onko sinul­la juu­ri val­mis­tu­nut, huol­toa tar­vit­se­va tai koko­naan sanee­rat­ta­va koh­de, joka vaa­tii jul­ki­si­vu­maa­lauk­sen? Jul­ki­si­vu­maa­lauk­sel­la voi­daan muut­taa koh­teen ulko­nä­köä, mut­ta var­mis­taa myös pidem­pi käyt­töi­kä suo­jaa­mal­la jul­ki­si­vua ajan saa­tos­sa syn­ty­vil­tä vau­rioil­ta. Laa­duk­kaat mate­ri­aa­lim­me ja oikeaop­pi­set työ­ta­vat takaa­vat lop­pu­tu­lok­sen, joka kestää.