Rappauspalvelut

Kolmikerrosrappaus

Kol­mi­ker­ros­rap­paus on se perin­tei­sin rap­paus­me­ne­tel­mä, jol­la lähes kaik­ki van­hat ker­ros­ta­lo­rap­pauk­set on teh­ty. Nimi tulee suo­raan työ­vai­heis­ta: kol­mi­ker­ros­rap­paus teh­dään useim­mi­ten kol­me­na eri työ­vai­hee­na ja sii­nä käy­te­tään kol­mea eri­tyyp­pis­tä laas­tia jot­ka ovat kalk­ki- tai kalk­ki­se­ment­ti­poh­jai­sia. Se sopii par­hai­ten van­ho­jen mas­sii­vi­tii­li­sei­nien rappaustavaksi.

Lämpörappaus eli eristerappaus

Läm­pö­rap­paus, eli eris­te­rap­paus, on suo­sit­tu tapa beto­nie­le­ment­ti­ta­lo­jen jul­ki­si­vu­jen kor­jauk­ses­sa, ja sopii mai­nios­ti van­hem­piin raken­nuk­siin, sil­lä se eris­tää hyvin läm­pöä ja näin paran­taa myös asu­mis­mu­ka­vuut­ta. Läm­pö­rap­pauk­ses­sa käy­te­tään palo­tur­val­li­sia rap­pause­ris­tei­tä, jot­ka eris­tä­vät läm­pöä tehok­kaas­ti vuo­den ympä­ri. Läm­pö­rap­paus teh­dään eris­teen esim. run­ko­vil­lan pääl­le. Mene­tel­mä­nä suo­sit­te­lem­me esi­mer­kik­si Weber Mono­Roc, Weber Ser­po­Roc, Weber Ser­po­Min tai Weber Ser­po­Min Pre­Fab.

Ohutrappaus

Ohut­rap­paus tai yksi­ker­ros­rap­paus on tyy­pil­li­ses­ti pak­suu­del­taan noin 5–10mm. Ohut­rap­paus teh­dään läm­mö­ne­ris­tei­den ulko­pin­taan, jol­loin se muo­dos­taa suh­teel­li­sen tai­pui­san, muo­vi­pin­noi­te­tul­la lasi­kui­tu­ver­kol­la luji­te­tun levyn. Ohut­rap­pauk­sel­la käsi­tel­tä­vää pin­taa ei juu­ri­kaan voi oikais­ta, vaan se on aina teh­tä­vä jo ennen läm­mö­ne­ris­tei­den asen­nus­ta. Mene­tel­mä­nä suo­sit­te­lem­me esi­mer­kik­si Weber Var­ma­Rap­paus tai Kak­si­ker­ros­rap­paus

Tuulettuva levyrappaus

Tuu­let­tu­vat levy­rap­pauk­set teh­dään rap­pausa­lus­ta­na toi­mi­van levyn pääl­le. Levyn tulee kes­tää hyvin eri­lai­sia sää­olo­suh­tei­ta ja kos­teut­ta. Levy­jen taus­tal­le jär­jes­te­tään yhte­näi­nen tuu­le­tus­ra­ko, jol­loin rap­paus­jär­jes­tel­mää voi­daan käyt­tää myös kevyi­den ran­ka­ra­ken­teis­ten sei­nien jul­ki­si­vu­ver­hoi­lu­na. Mene­tel­mä­nä suo­sit­te­lem­me esi­mer­kik­si Weber Ser­po­vent julkisivujärjestelmää.

Sokkelien ja betonipintojen pinnoitukset

Sok­ke­lei­hin kehi­te­tyt kiviai­nei­set tuot­teet vii­meis­te­le­vät jul­ki­si­vun, suo­jaa­vat raken­net­ta ja kes­tä­vät sään vaih­te­lui­ta vuo­des­ta toi­seen. Rou­he­pin­noi­tus sopii lähes kaik­kiin sok­ke­lei­hin. Se elä­vöit­tää pin­nan ja antaa arvok­kuut­ta koko talol­le. Rou­he­pin­noi­tus on pit­kän koke­muk­sen mukaan erit­täin kes­tä­vä sok­ke­lin pin­noi­tus­me­ne­tel­mä, ja sen huol­to­tar­ve on vähäi­nen. Kivi­pin­noi­tus on rat­kai­su kai­ken tyyp­pi­siin sok­ke­lei­hin. Kivi­pin­noi­tuk­ses­sa yhdis­ty­vät rou­he­pin­noit­teen perin­tei­nen ulko­nä­kö ja sok­ke­li­pin­noit­teen käyt­tö­val­mius. Maa­lat­tu pin­ta antaa väriä sok­ke­lil­le. Sok­ke­li­pin­noit­teen ja ‑maa­lin useas­ta sävy­vaih­toeh­dos­ta on help­po vali­ta sopi­va. Sok­ke­lin maa­laus on edul­li­nen tapa pin­noit­taa tasoi­tet­tu sok­ke­li. Beto­ni­sok­ke­lei­den huol­to­maa­laus on myös hyvä tapa nos­taa sok­ke­lin ilmet­tä. Rapat­tu pin­ta antaa elä­vyyt­tä sok­ke­lil­le. Sok­ke­li­pin­noit­teen useas­ta sävy­vaih­toeh­dos­ta on help­po vali­ta sopiva.